Home

Was lauft als näggschts?

Drummeli-Brogramm 2011

aggdualisiert
31.12.2011
Daag Zyt Was Wo
11.10. 20:00 Stellbroob Aula Leonhardschuelhuus
Mi 26.01. 20:00 Stellbroob Aula Leonhardschuelhuus
 
Do 24.02. 18:45 Biine-Stellbroob vor em Biinenyygang
Do 24.02. 19:00 Biine-Stellbroob Biini
 
Sa 26.02. 12:15 Yydräffe Generaalbroob Gaarderoobe
Sa 26.02. 13:15 Uffdritt Generaalbroob Biini
Sa 26.02. 18:45 Yydräffe Gaarderoobe
Sa 26.02. 19:00 Baraat zem Yyspiile Passarelle
Sa 26.02. 19:38 Uffdritt Première Biini
Su 27.02. 13:15 Yydräffe Gaarderoobe
Su 27.02. 13:30 Baraat zem Yyspiile Passarelle
Su 27.02. 14:08 Uffdritt Biini
Su 27.02. aaschl. Marschiebig Stamm Langi Eerle
28.02. 18:45 Yydräffe Gaarderoobe
28.02. 19:00 Baraat zem Yyspiile Passarelle
28.02. 19:38 Uffdritt Biini
Zi 01.03. 18:45 Yydräffe Gaarderoobe
Zi 01.03. 19:00 Baraat zem Yyspiile Passarelle
Zi 01.03. 19:38 Uffdritt Biini
Mi 02.03. 18:45 Yydräffe Gaarderoobe
Mi 02.03. 19:00 Baraat zem Yyspiile Passarelle
Mi 02.03. 19:38 Uffdritt Biini
Do 03.03. 18:45 Yydräffe Gaarderoobe
Do 03.03. 19:00 Baraat zem Yyspiile Passarelle
Do 03.03. 19:38 Uffdritt Biini
Do 03.03. 20:30 Drummeli-Ässe Rest. Da Carmelo (Hammerstrooss)
Fr 04.03. 18:45 Yydräffe Gaarderoobe
Fr 04.03. 19:00 Baraat zem Yyspiile Passarelle
Fr 04.03. 19:38 Uffdritt Dernière Biini